Pravidla
Pravidla participativního rozpočtu města Písek

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Cílem Pravidel participativního rozpočtu města Písek (dále také „Pravidel“) je nastavit fungování participativního rozpočtu ve městě Písku tak, aby se ho každý občan města mohl zúčastnit. Zavedení procesu participativního rozpočtu  schválila Rada města Písku dne 09.09.2019 usnesením č. 536/19.

Čl. 2

Vymezení pojmů

 1. Participativní rozpočet (dále také „PARO“) je proces, v rámci kterého je občanům města umožněno rozhodovat o části rozpočtu.
 2. Projekt „POČÍTÁME S VÁMI“ je projekt, který umožní administraci a realizaci procesu PARO v souladu s těmito Pravidly.
 3. Občan města (oprávněný žadatel) je fyzická osoba starší 18 let, která je v obci hlášena k trvalému pobytu.
 4. Projekt je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území města Písek a majetku města:
  1. investiční projekt - je zaměřen zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku. Investiční, neboli „tvrdý“ projekt, zahrnuje jak náklady na jeho pořízení, tak i provozní náklady po dobu 3 let. Provozní náklady není možné využít k jinému účelu.
  2. neinvestiční projekt - je zaměřen na tzv. „měkké“ aktivity, při kterých nedochází k pořizování, budování nebo rekonstrukcím majetku města. Náklady neinvestičního projektu jsou určeny pouze na jeho realizaci.
 5. Náhradní projekt je projekt, který získal podporu, splnil podmínky proveditelnosti, postoupil do finálního hlasování, ale není možné jej financovat, protože již byla vyčerpána finanční alokace
 6. Realizátor projektu je subjekt, který byl pověřen realizací projektu.
 7. Pracovní skupina PARO (dále také „PSPARO“) je útvar složený ze zástupců vedení města, zastupitelů a zástupců z jednotlivých odborů zařazených do Městského úřadu Písek a zástupců organizačních složek a organizací založených či zřízených městem Písek.
 8. Koordinátor projektu je osoba, do jejíž kompetence spadá koordinace celého procesu participativního rozpočtu včetně dohledu nad realizací projektu a následnou kontrolou.
 9. Navrhovatel projektu je občan města, který návrh projektu podal.
 10. Výzva je dokument schválený Radou města Písku obsahující informace k zahajovanému ročníku PARO. Výzva obsahuje harmonogram procesu PARO.
 11. Webové stránky PARO paropisek.cz zahrnují veškeré informace o vyhlášených výzvách, formulářích a postupech procesu PARO.
 12. Proces PARO a náležitosti návrhů projektů se řídí těmito Pravidly, harmonogramem a Výzvou.

Čl. 3

Průběh procesu

 1. PARO se skládá z několika navazujících a pravidelně se opakujících fází:
  1. zahájení ročníku Radou města Písku,
  2. podávání návrhů občany,
  3. sběr podpory,
  4. posuzování proveditelnosti návrhů,
  5. hlasování občany města k jednotlivým návrhům,
  6. realizace projektů městem.
 2. Termíny pro jednotlivé fáze PARO stanovuje Rada města Písku v souladu s čl. 4., odst. 2 těchto Pravidel.

Čl. 4

Ročníky

 1. PARO probíhá v jednotlivých ročnících.
 2. Každý ročník zahajuje Rada města Písku schválením Výzvy, která obsahuje především:
  1. objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města,
  2. harmonogram PARO pro daný rok.

Čl. 5

Podávání návrhů projektů

 1. Každý občan města Písku se může aktivně zúčastnit a může podat nejvýše tři projekty v daném roce.
 2. Návrh na jednotném formuláři musí obsahovat minimálně tyto informace:
  1. název projektu,
  2. popis návrhu projektu a stručné shrnutí,
  3. veřejný přínos projektu,
  4. umístění projektu (nebo informaci o jeho nevázanosti na místo),
  5. předpokládaná finanční náročnost,
  6. předpokládaná doba realizace,
  7. kontakt na navrhovatele,
  8. doplňující situační nákres, fotodokumentaci či ilustraci.
 3. Kontakty a způsoby pro podávání projektů budou uvedeny ve Výzvě vydané Radou města Písku. Na webových stránkách PARO jsou uvedeny veškeré informace, včetně formuláře pro jednoduché zvládnutí podání návrhu.

Čl. 6

Vhodné projekty

 1. Navrhované projekty musí vyhovět následujícím kritériím:
  1. projekt je veřejně prospěšný;
  2. doba přípravy projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců;
  3. doba fyzické realizace projektu nesmí překročit 12 měsíců;
  4. město má kompetenci projekt realizovat;
  5. projekt musí být umístěn na majetku města Písek;
  6. projekt musí být umístěn na území města Písek, případně na navazujících katastrálních územích. Jedná se o katastrální území (dále také „k.ú.“) Písek, k.ú. Nový Dvůr u Písku, k.ú. Semice u Písku, k.ú. Smrkovice, k.ú. Hradiště u Písku, k.ú. Krašovice u Čížové, k.ú. Topělec, k.ú. Vrcovice, k.ú. Dolní Novosedly, k.ú. Chrastiny, k.ú. Kluky u Písku, k.ú. Paseky u Písku, k.ú. Tálín, k.ú. Selibov, k.ú. Heřmaň, k.ú. Putim, k.ú. Zátaví, k.ú. Nepodřice a k.ú. Oldřichov u Písku;
  7. doba udržitelnosti projektu dle čl. 2 bod 4 písm. a) je 3 (slovy tři) roky od realizace celého projektu;
  8. předpokládané celkové náklady na realizaci projektu nepřekročí částku 0,5 mil. Kč (slovy půl milionu korun českých) (včetně DPH) a zároveň celkové předpokládané provozní náklady po dobu udržitelnosti projektu dle čl. 2 bod 4 písm. a), stanovené v cenách obvyklých v roce předložení návrhu projektu, nepřekročí částku představující 50 % nákladů na realizaci projektu
   1. do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje (investiční i provozní) projektu, bez ohledu na případné příjmy,
   2. veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu realizátora (města),
   3. finanční prostředky alokované na projekty PARO nesmí být použity k jinému účelu;
  9. minimální hodnota projektu je stanovena na 30.000 Kč, (projekty menšího rozsahu umístěné na území místních částí je vhodné financovat z prostředků jednotlivých osadních výborů).
  10. projekt nesměřuje do bytového fondu města;
  11. projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního i nekomerčního charakteru, zejména náboženského či politického;
  12. cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, výher či darů);
  13. projektem není návrh na změnu legislativy, návrh zavedení, změnu či rušení regulačního omezení (zákazy, dopravní značky), materiál předkládaný orgánům města ke schválení apod.;
  14. pořizování herních prvků pro děti je možné pouze na území stávajících dětských hřišť.
  15. na projekt nelze čerpat finanční prostředky z dotačních programů města (to znamená, že pokud projekt splňuje podmínky dotačních programů města např. na sport, kulturu, sociální účely, volnočasové aktivity apod. není možné ho financovat z PARO) a projekt není v době podání návrhu součástí rozpočtu města.
 1. Projekty, které byly označeny jako nevhodné, jsou uvedeny na webových stránkách PARO.

Čl. 7

Ověření proveditelnosti projektu

 1. Jako podporované budou označeny ty projekty, které získají podporu minimálně 20 (slovy dvacet) hlasů od registrovaných návštěvníků webových stránek PARO. Termín pro vyjádření podpory je stanoven ve Výzvě.
 2. U každého podporovaného návrhu projektu bude městem prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:
  1. formální náležitosti projektu,
  2. soulad projektu s požadavky stanovenými v těchto Pravidlech pro vhodné projekty,
  3. přiměřenost předpokládaných nákladů projektu,
  4. přiměřenost předpokládané časové náročnosti projektu,
  5. skutečnost, zda projekt není v rozporu s plánovanými akcemi města,
  6. soulad s platnou územně plánovací dokumentací města Písku,
  7. soulad se zákony a jinými právními předpisy.
 3. Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:
  1. proveditelný,
  2. neproveditelný.
 4. Navrhovatel bude průběžně informován o posuzování jeho projektu.
 5. Ve fázi podávání návrhů bude mít navrhovatel možnost provést dílčí úpravy projektu, aby vyhověl požadavkům na proveditelnost.
 6. Nemá-li předkladatel projektu k dispozici vyjádření dotčených institucí/orgánů k projektovému záměru, tyto je možné obstarat následně, tj. v době kdy projekt úspěšně postoupí z fáze „finální hlasování“ do fáze „realizace projektů městem“, avšak nejpozději do doby stanovené pracovní skupinou PARO či garantem projektu (odbor městského úřadu). Náklady vzniklé na obstarání projektové dokumentace a vyjádření dotčených institucí/orgánu k projektovému záměru lze uplatnit v rámci rozpočtu projektu či na vrub předkladatele. Vyjádření dotčených institucí a orgánů si zajišťuje předkladatel projektu samostatně.
 7. Do hlasování postupují pouze proveditelné projekty, které prošly ověřením. Projekty, které budou označeny jako neproveditelné, lze po uvedení do souladu s Pravidly podat v dalším roce znovu.

Čl. 8

Hlasování

 1. Hlasovat může každý občan města, starší 18 let (dle čl. 2, bod 3).
 2. Termín pro zahájení a ukončení hlasování vyhlašuje Rada města Písek ve Výzvě.
 3. Hlasování probíhá v elektronické podobě na webových stránkách PARO.
 4. Podporu projektu občan města vyjadřuje v termínu hlasování kladnými hlasy, kterých má k dispozici max. 5.
 5. Nesouhlas s projektem občan města vyjadřuje v termínu hlasování zápornými hlasy, které má k dispozici max. 3.
 6. Počet kladných i záporných hlasů pro jednotlivé projekty bude průběžně zveřejňován.
 7. Hlasování je tajné.
 8. Platná jsou ta hlasování, která jsou v souladu s těmito Pravidly.

Čl. 9

Výběr projektů k realizaci

 1. Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné kladné hlasy.
 2. Projekty, pro které bude hlasovat více občanů záporně než kladně, nebudou zahrnuty.
 3. Každý projekt získá počet hlasů odpovídající rozdílu jeho kladných a záporných hlasů (v případě shody rozhodují doplňující kritéria-počet záporných hlasů, počet hlasujících).
 4. Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů a to až do vyčerpání finanční částky na příslušný ročník PARO určené ve Výzvě.
 5. Vítězné projekty se stanou součástí návrhu rozpočtu města na následující rok.
 6. Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny na webových stránkách www.paropisek.cz

Čl. 10

Realizace projektů

 1. Vítězné projekty budou financovány a realizovány městem Písek.
 2. Realizátora pověřuje Rada města Písek.
 3. Pokud skutečné zjištěné celkové náklady na realizaci projektu překročí předpokládané celkové náklady na realizaci projektu o maximálně 20 % (slovy dvacet procent), budou městem Písek dofinancovány. Při vyšším překročení bude projekt považován za nerealizovatelný. Pokud skutečné zjištěné celkové náklady na realizaci projektu nedosáhnou předpokládané částky, zůstane úspora městu Písek.
 4. Pokud budou dva nebo více vítězných projektů navzájem neslučitelných (místně či časově), bude realizován projekt s větším počtem kladných hlasů.
 5. Pokud dojde zásahem vyšší moci k prodloužení realizace projektu nad 12 (slovy dvanáct) měsíců, bude projekt dokončen.
 6. Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti projektu, nebude projekt dokončen.
 7. Na realizaci projektu není právní nárok.
 8. Průběh realizace bude zveřejňován na webových stránkách PARO.
 9. Projekty realizované v rámci PARO budou viditelně označeny logem projektu PARO „POČÍTÁME S VÁMI“. 
 10. Projekty, které splnily podmínky proveditelnosti, účastnily se finálního hlasování, ale není možné je financovat kvůli vyčerpání finanční alokace budou seřazeny podle rozdílu kladných a záporných hlasů a zařazeny na seznam náhradních projektů. V případě, že dojde k uvolnění finanční alokace kvůli nerealizaci některého z vítězných projektů bude možné financovat náhradní projekty (dle pořadí v seznamu náhradních projektů a uvolněné finanční částky).

Čl. 11

Setkání s veřejností

 1. Aktivní účast občanů města Písku je nezbytná.
 2. V průběhu procesu PARO probíhá několik typů setkání s občany:
  1. veřejná setkání zaměřená na informace, jak vypracovat návrh projektu,
  2. setkání navrhovatelů projektů s možností projekty upravit, sloučit nebo stáhnout,
  3. veřejná představení podaných projektů za účasti navrhovatelů projektů a moderátora,
  4. hodnotící setkání zaměřená na nápady, jak PARO zlepšit.
 3. Setkání budou svolávána pracovní skupinou PARO prostřednictvím koordinátora s dostatečným časovým předstihem.

Čl. 12

Koordinace za město

 1. O průběh PARO se stará pracovní skupina PARO.
 2. PSPARO se věnuje zejména:
  1. realizaci projektů;
  2. komunikaci s obyvateli, občany města Písku a navrhovateli projektů;
  3. spolupráci na tvorbě a realizaci komunikační kampaně PARO;
  4. navrhování termínů zahájení a ukončení jednotlivých fází PARO;
  5. prověřování proveditelnosti projektů;
  6. zveřejňování podaných návrhů projektů, výsledků hlasování, průběhu realizace projektů.
 3. PSPARO provádí formální kontrolu navržených projektů a spolupracuje s navrhovateli při odstranění jejich nedostatků.

Čl. 13

Informovanost

 1. Informování veřejnosti probíhá průběžně ve všech fázích procesu.
 2. Město využívá všechny vhodné dostupné komunikační kanály, zejména pak:
  1. webové stránky PARO,
  2. sociální sítě,
  3. tištěná media, letáky,
  4. kontaktní místa a kampaň ve veřejném prostoru,
  5. konzultační hodiny na MÚ Písek (za účasti koordinátora, případně členů PSPARO)
 3. Informace o časovém harmonogramu, setkáních, hlasování, projektech a průběhu jejich realizace jsou zveřejňovány na webových stránkách PARO.

 Čl. 14

Vyhodnocení procesu PARO

 1. Celý proces PARO bude pravidelně vyhodnocován a zlepšován.
 2. Hodnotit se bude především: dostupnost procesu pro veřejnost, splnění cílů komunikační kampaně PARO, kvalita uskutečněných setkání, zatížení úřadu, úspěšnost realizace projektů.

Čl. 15

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Pravidla participativního rozpočtu města Písek byla projednána a schválena Radou města Písek, usnesením č. 157/23 dne 09.03.2023 s účinností od 10.03.2023. Aktualizace proběhla dne 18.04.2024 pod číslem usnesení 259/24.

Pravidla ke stažení ve formátu .PDF