Biotop pro včely a drobné ptactvo
OLGA ANDREASOVÁ

Semice

150000 Kč

1 měsíců

Ekologie


Biotop pro včely a drobné ptactvo


Znamenitost těchto nevelkých a zdánlivě nenápadných přírodních nik, spočívá především v jejich pestrosti. Zemědělské kultury jsou jednotvárné monokultury chráněné nejrůznějšími způsoby, právě před nežádoucím zpestřením. Všechny tyto nedostatky vynahrazují křoviny a byliny na stráních a mezích. Díky vhodnému výběru keřů a bylinek by byl dostatek pestré potravy od jara, až do pozdního podzimu. Nejenže by si přišli na své včely, motýli a jiný hmyz, ale zároveň by zde našli úkryt drobní ptáci a pernatá zvěř. V této lokalitě můžeme vidět koroptev polní, která je na  našem území chráněná.

Biotop pro včely a drobné ptactvo včela.jpg.Biotop pro včely a drobné ptactvo koroptev.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Plodonosné dřeviny , byliny, traviny pro pestrost včelí pastvy 1 150 000 150 000
Celkem 150 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Odbor životního prostředí Projekt byl intenzivně komunikován s předkladatelkou, zejména ve věci vhodně navrženého druhového složení rostlin a dřevin, avšak přesná skladba nebyla finálně stanovena. Vzhledem k tomu, že se předmětná plocha nachází pod vedením vysokého napětí, pokračoval odbor ŽP v předkladatelkou již započatém jednání se správcem distribuční soustavy, od které následně obdržel stanovisko k činnostem v ochranném pásu elektrizační soustavy. Ze stanoviska vzešly výškové limity výsady (max. do 3 m) a též požadavek, aby byl zachován odstup od stávajících podpěrných bodů min. 2 m na každou stranu a dále, aby byl z jedné strany elektrického vedení zachován přístup v šíři alespoň 4 m pro zajištění nezbytné údržby. Vzhledem k tomu, že město Písek vlastní pouze pás přiléhající ke komunikaci do lomu, ze kterého musí zachovat volnou přibližně polovinu, je prostor pro vznik projektu značně limitovaný. Dalším limitem v území je realizace cyklostezky Písek Hřebčinec – Semice, kdy by tento záměr čerstvě založený biotop stavební činností značně degradoval. Odbor ŽP na lokalitě provedl místní šetření, během kterého zde nalezl několik kvetoucích a plodonosných rostlin, lákajících hmyz a alespoň částečně tak plnící funkci biotopu. Neproveditelný
Pracovní skupina Na základě hodnocení proveditelnosti projektu odborem životního prostředí se pracovní skupina rozhodla projekt označit jako neproveditelný. Neproveditelný