Cesta jako spojnice mezi místy
Blanka Smíšková

Smrkovice

1000000 Kč

3 měsíců

Veřejný prostor


Cesta jako spojnice mezi místy


Cesta jako spojnice mezi jednotlivými místy.

Pro možnost čerpání prostředků z participativního rozpočtu Města Písku, navrhujeme záměr obnovení polní cesty či stezky mezi Smrkovicemi, Novým Dvorem a Semicemi

 

Veřejný přínos projektu

Vznikne prostor pro turistiku, odpočinek a relaxaci pro širokou veřejnost, nejen pro určitou skupinu. Dojde k vytvoření další spojnice mezi jednotlivými místy, dojde ke spojení s polesím Hůrka.

 

Obsah realizace:

Úprava pozemku v majetku Města Písku  p.č. 960/1, způsob využití: ostatní komunikace,  v k.ú. Smrkovice na polní cestu osázenou stromy a historické propojení Smrkovic, Nových Dvorů a Semic. Úpravou je myšlena částečná likvidace nevzhledných náletových dřevin a provedení terénních úprav. Terénními úpravy není myšleno navezení materiálu, postačí, pokud dané místo upraví a projede těžká technika. Jednalo by o nezpevněnou polní cestu, třeba i zatravněnou neumožňující provoz motorových vozidel.

 

Odůvodnění:

Jedná se o pozemek č. 960/1 v. k.ú. Smrkovice, v části od konce ulice Novodvorské směrem k Novým Dvorům v délce cca 1 km. Tato polní úvozová cesta ještě v 70. letech sloužila svému účelu a pak byla zemědělskou technikou doslova zničena kvůli intenzivnímu zemědělství a jako překážka se nehodila při obdělávání velkých lánů. Dnes již nejde takřka poznat, že se jedná o cestu.. Podobu polní cesty dnes připomínají již právě jen nálety, které v některých místech tak trochu tvoří hranici cesty.

     Na podzim v roce 2019 bylo částečně kolem hranice této cesty vysázeno kolem 40 ovocných stromů v rámci akce „Sázíme stromy“. Jsou vysázeny ze strany od Nových Dvorů tak, že tvoří alej. Tyto stromy byly předány jako dar Městu Písek k následné péči.   I mezi nově vysázenými stromy je nerovný, zarostlý terén a nedá se tam bezpečně jít. Navíc nedává smysl sázet ovocné stromy uprostřed polí, o které se musí určitou dobu pečovat a kam přitom nevede žádná cesta a přístup není dobrý, vlastně žádný není. Už z těchto důvodů by bylo dobré tuto cestu zrealizovat.

Obnova polní cesty byla již před necelými dvěma lety předběžně diskutována s odborem životního prostředí a odborem majetku, který se vyjádřil k záměru  kladně. S ohledem na další vývoj, zejména covidovou situace již věc však nebyla dále řešena. Proto by bylo vhodné nyní tuto akci v rámci participativního rozpočtu realizovat.

 

 

Význam:

  • Vznikla by původní přírodní cesta s užitkem pro pěší, cyklisty, Město Písek, ale i majitele sousedících pozemků.
  • Tato cesta by propojila Smrkovice, Nové Dvory a Semice, dokonce i Hůrky.
  • Jednalo by se o zhodnocení majetku Města Písek.
  • Tato cesta by tvořila přirozený val, který zmírňuje vodní erozi.
  • Osázením stromů, keřů podél cesty by posílilo zadržování vody v krajině.
  • Osázením stromů a keřů podél cesty by zabránilo větrné erozi.
  • Tato cesta by posílila estetiku přírody.
  • Obnovená polní cesta s vegetačním doprovodem plní velmi dobře roli biokoridoru

 

Cesta jako spojnice mezi místy polní cesta.jpg.Cesta jako spojnice mezi místy Screenshot 2021-11-19 at 08-30-00 Jak mohou obce ozelenit krajinu Obnovou původních polních cest - Ekolist cz.jpg.Cesta jako spojnice mezi místy 1.jpg.Cesta jako spojnice mezi místy 3.jpg.Cesta jako spojnice mezi místy 2.jpg.Cesta jako spojnice mezi místy pohled z výšky.jpg.Cesta jako spojnice mezi místy katastrální mapka.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zaměření hranice původní cesty 1 50 000 50 000
Likvidace náletovách dřevin 1 150 000 150 000
Srovnání terénu na zaměřené cestě 1 700 000 700 000
Dosázení stromů kolem cesty 1 100 000 100 000
Celkem 1 000 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Správa majetku Trasa jak je navržena v předloženém projektu nerespektuje požadavky PARO – není v celé trase vedena po pozemcích města. Proveditelný s úpravami
Městský architekt Doporučuji – záměr zřízení nových turistických tras formou obnovení původních hospodářských polních cest, byť jen formou prašné pěšiny. Proveditelný
Odbor životního prostředí Místně příslušný orgán ochrany přírody se záměrem nesouhlasí. Dle Územního systému ekologické stability (ÚSES) je záměr cesty umísťován do tzv. interakčního prvku (IP). V minulosti zde již proběhla výsadba ovocných dřevin (45 ks) v rámci zfunkčnění tohoto prvku ÚSES. Na mnoha místech tak bude nedostatečná šíře pro založení kapacitní cesty. Prostředkem plochy navíc probíhá odvodňovací stoka - jedná se o součást plošného odvodnění okolních zemědělských pozemků. V případě realizace akce by muselo dojít k zatrubnění této odvodňovací stoky (aby nadále plnila svůj účel) a teprve poté by mohly být založeny konstrukční vrstvy cesty. Zároveň by bylo nutno vypořádat se s výrazným výškovým rozdílem, který si vyžádá výrazný přesun hmot. Tato opatření by znamenala podstatný nárůst ceny oproti návrhu. Zároveň odbor ŽP upozorňuje na fakt, že na mnoha místech nesouladí stav katastru nemovitostí se stavem v terénu, a dle návrhu předkladatele by tak část cesty vedla po pozemcích jiných vlastníků, což je v rozporu s podmínkami PARO. Odbor ŽP s umístěním cesty nesouhlasí a naopak doporučuje pokračovat ve výsadbách dřevin v ploše pozemku tak, aby byl do budoucna vytvořen funkční liniový krajinný prvek s převažujícími ekologickými funkcemi. Neproveditelný