Discgolfový park Písek - Semice
RADIM MAŇÁK

Budějovické předměstí

473000 Kč

12 měsíců

Děti a mládež


Discgolfový park Písek  - Semice


Discgolfový park Písek

Cílem projektu je vybudování přírodního discgolfového parku v Písku. Park bude moci zdarma a celoročně využít každý, kdo si donese vlastní létající talíř. Dále by se několik frisbee mohlo půjčovat v Turistickém informačním centru Písek. Jeden kvalitní talíř se dá pořídit přibližně od 300 Kč.

Co je to discgolf?

Cílem hry je, podobně jako v golfu, trefit létající talíř do koše na co nejmenší počet hodů. Po prvním výhozu hráč hází z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud netrefí cíl. Koš je obvykle vzdálený několik desítek metrů od výhoziště a běžný discgolfový park má obvykle 9 – 18 takovýchto jamek.

Pro koho je určen?

Discgolf je sport, který mohou provozovat všechny věkové kategorie. Můžou spolu hrát celé rodiny od dětí po prarodiče. Na turnajích se běžně soutěží v kategoriích pod 12 let, pod 16 let, pod 18 let, open (pro všechny), nad 40 let a nad 50 let.

Proč zrovna zde?

Les Borky u Semic a přilehlé pozemky města (Parcelní číslo: 282/1, 282/3, 216/10, 285/1, 282/13, 282/4, 282/8, 286/4) nabízí dostatek překážek pro vybudování disgolfového parku. Po konzultaci s odborem životního prostředí jsme nenalezli vhodnější prostor, se kterým by odbor životního prostředí souhlasil. 

Objevili se náznaky, že by město mělo zájem discgolfový park vybudovat u Oldřichova, ale je to velice nejistý projekt za mnoho let. Každopádně by nebyl problém časem koše i výhoziště s minimálními náklady přesunout do jiné lokality.

Vzhledem k určité odlehlosti této lokality bychom chtěli nechat vybudovat 2 cvičné jamky s informační tabulí v parku Na Výstavišti.

 Jedná se o ekologický sport?

Rozhodně ano. Nejsou zapotřebí žádné stavební úpravy, úpravy terénu ani se nemusí cokoli betonovat. Všechny součásti hřiště jsou rozebíratelné a případně znovu použitelné. Hráči se navíc učí chovat k přírodě s úctou a respektem. Prakticky na žádném využívaném hřišti nenajdete odpadky ani jiný nepořádek.

Více informací o tom jak se discgolf hraje najdete ve "Škole discgolfu časopisu ABC" na https://www.youtube.com/watch?v=BPAJ-fBrTpA&list=PLz94LXwJ-1rNtMhhIZd7KWaAsi03UXqrL

Své případné dotazy pište na https://www.facebook.com/DiscgolfPisek/ 

Na základním schématu disgolfového parku pracujeme.

Discgolfový park Písek kos s diskem.jpg.Discgolfový park Písek Family.jpg.Discgolfový park Písek org_photo_6553714_1632411334000.jpg.Discgolfový park Písek pano_180_6553713_1632411244000.jpg.Discgolfový park Písek pano_180_6553715_1632411342000.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vybudování discgolfového parku 1 250 000 250 000
Sekání parku 3 roky, 6 sekání za rok 18 5 000 90 000
Discgolfové disky do půjčovny 10 300 3 000
Probírka překážejících keřů a posekání potřebného prostoru před začátkem budování parku. 1 50 000 50 000
Vybudování svou cvičných jamek s infoboardem v parku Na Výstavišti 1 80 000 80 000
Celkem 473 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Správa majetku záměr je díky přístupu lokality dostupný pouze pro pěší, dopravní přístup včetně parkování není v žádosti vyřešen – jinak bez připomínek. Proveditelný
Městský architekt doporučuji - prvek pro volné vyžití veřejnosti. Frisbee discgolf je příklad, kdy lze provozovat v přírodním prostoru sport, aniž by došlo k ohrožení zeleně. Proveditelný
Odbor životního prostředí (upraveno 14.3.2022) Převážná část záměru je umístěna na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (tzv. PUPFL - lesní pozemky). Se záměrem nesouhlasí místně příslušný orgán státní správy lesů, a to zejména z těchto důvodů - dle kategorizace lesů se jedná o lesy hospodářské, tzn., že se nejedná o lesy zvláštního určení (tedy například lesy příměstské nebo lesy se zvýšenou rekreační funkcí, kde by tento záměr byl podmínečně přípustný). Muselo by dojít nedříve ke změně kategorie lesa, kdy kategorizace lesů je v kompetenci krajského úřadu. Navíc realizace discgolfového hřiště má jednoznačně charakter sportoviště - jeho umístěni na PUPFL není v souladu ani s platným územním plánem. Muselo by nejdříve dojít ke změně územního plánu města Písku. Záměr byl sice předkladatelem předem konzultován v obecné rovině na odboru ŽP, a to ve dvou variantách umístění, nicméně k nově předloženému umístění na lesních pozemcích, po bližším posouzení orgánem státní správy lesů bylo k záměru vydáno negativní stanovisko z důvodu kolize se zákonem o lesích, jak je podrobně uvedeno ve zdůvodnění. Les je navíc ze zákona významný krajinný prvek, stanovisko orgánu ochrany přírody je v tomto případě též negativní (poškozování dřevin, není navržená jejich ochrana). Odbor ŽP doporučuje zvolit jiné místo, které nebude v kolizi s takto jasně danými zákonnými limity. Neproveditelný