Dosadba biokoridoru
Gabriela Čápová Kocourková

Pražské předměstí

32 5

697274 Kč

12 měsíců

Ekologie


27
Dosadba biokoridoru


Přemýšleli jste někdy o tom, jak velký vliv má hmyz na náš život? 

Je dokázáno, že za každé třetí sousto, které jíme, vděčíme opylovačům rostlin. Rostliny si nemohou dát kvůli oplodnění dostaveníčko, proto jsou velmi důležitou součástí hmyzí říše právě tzv. OPYLOVAČI. Bez opylení neuzraje žádný kousek ovoce, obilí a nevznikne jediné semínko. 

Díky intenzivnímu zemědělství jsou přirozené domovy těchto živočichů v bezprostředním ohrožení. Pole jsou chemicky ošetřována, louky hnojené a sečené pro produkci sena, pastviny spásány až k samotné zemi. Dospělý motýl ke svému životu potřebuje především kvetoucí porosty jako zdroj nektaru, jiná místa k odpočinku a jiná zas k námluvám a nocování. Housenky motýlů zase mají jiné nároky. Proto je tak důležitá pestrost krajiny. Jedním ze způsobů ochrany a vytvoření těchto cenných míst je vytvoření BIOTOPů, které hmyzu umožní najít útočiště během celého svého života, ale také poskytne prostor pro hnízdění ptáků a vytvoří bezpečný prostup krajinou pro zvěř. 

Lokalita “Nad Kuchyňkou” je zahrnuta do dlouhodobého městského 

i regionálního plánu biokoridorů, přesněji je zahrnuta jako BIOKORIDOR K114. Naším cílem je podpořit funkčnost biokoridoru K114, jeho rozvoj a zároveň zachovat jeho biodiverzitu v maximální možné míře. Biokoridor jako takový je důležitý z hlediska stabilizačně-ekologické funkce, umožňuje hmyzu i ptactvu nerušené rozmnožování a větší zvěři pak přechod do dalších oblastí.

Biokoridor K114 by se mohl stát únikem z městského prostředí do jedinečné hmyzí divočiny, kde bude možné se setkat nejen s lokálním hmyzem, ale také s různými druhy ptáků či další zvěře. Edukační přínos se nabízí v otevření pohledu na oblast z komplexního hlediska pro faunu i flóru. 

 

Navrhovaná opatření:

 • výsadba vhodných stromů, zmlazení oblasti vhodnými dřevinami,

 • zdravotní ošetření stávajících stromů, 

 • zachování druhové rozmanitosti rostlin,

 • instalace hmyzovišť přírodního rázu,

 • mírné terénní úpravy pro podporu růstu vysázených stromů.

Přínos pro společnost:

 • zachování a rozvoj biodiverzity oblasti,

 • podpora funkce biotopu, 

 • vytvoření nových hmyzích sídlišť, prostor pro vývoj a rozmnožování hmyzu,

 • možnost rozvoje ptačích hnízdišť, cest pro zvěř, 

 • ekologicko-stabilizační funkce,

 • biokoridor k114 je součástí USES nadregionálního významu, 

 • rozvoj komunitního smýšlení (komunitní sázení, příprava prostoru, vytváření kladných vztahů k zeleni a přírodě),

 • možnost edukačního využití koridoru, 

 • podpora přirozeného rázu krajiny,

 • oblast zadržování vody v krajině terénními úpravami (svejly, protisvahy) v blízkém okolí města.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Výsadba - příprava prostor, materiál, sazenice 1 267 178 267 178
Následná péče - střih, zalévání atd. , 5 let 5 82 419 412 095
Celkem 679 273

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Odbor životního prostředí Projekt je proveditelný a odbor životního prostředí jej považuje za přínosný. Realizací záměru dojde k posílení ekologicko-stabilizační funkce daného prvku ÚSES. Za podmínek uvedených ve stanovisku (viz příloha) odbor s realizací projektu tak jak je navržen souhlasí. Proveditelný
Městský architekt vhodné podpoření biodiverzity biokoridoru především výsadbou ovocných stromů, navrácení ovocných sadů a remízků do volné krajiny Proveditelný
Odbor správy majektu odbor ŽP se dlouhodobě snaží o navrácení remízků a sadů do krajiny Proveditelný