Krajinný prvek - plodonosný remíz na Kožichově
Gabriela Čápová

Smrkovice

39 10

447939 Kč

1 měsíců

Ekologie


29
Krajinný prvek - plodonosný remíz na Kožichově


Krajinné prvky jako takové jsou důležitou součástí boje s klimatickou změnou, ale také pro lokální rozvoj jednotlivých oblastí.Oproti aleji nebo sadu remíz díky orientaci zejména na keřové patro poskytuje mnoho úkrytů i potravy pro zvěř a ptactvo. Zvířata pak nejsou poháněna hladem, ale jsou schopna si najít úkryt i potravu během zimy nebo po orbě bez větších problémů. Remízy patří do tzv. VÝZNAMNÝCH KRAJINNÝCH PRVKŮ, tedy prvků které významně ovlivňují ekologickou stabilitu krajiny, jedná se o tzv. BIOCENTRUM (oblasti důležité pro život a rozvoj organismů). Projekt remízu na Kožichově navazuje na již dovysázenou plodonosnou alej (2019, komunitní sázení), tzv. biokoridor. Biokoridor je přírodní pás spojující stanoviště obývané živočichy, rostlinami a dalšími organismy. Biokoridory umožňují migraci organismů mezi těmito stanovišti.

Pro každou oblast nacházíme specifické druhy rostlin i živočichů, kteří díky intenzivnímu hospodářství přichází o svůj domov. Cílem projektu je zaměřit se na tzv. původní odrůdy, které jsou pro danou oblast typické a to jak pro stromové a keřové patro (hloh, trnka, bez, zimolez, brslen, řešetlák, jeřáby či růže šípková) tak i pro patro bylinné (pcháč, bodlák obecný, jetel,ptačinec…) důležité pro život hmyzích společenstev nebo hnízdění ptactva. Remízy jsou důležitou součástí komunikací pro zvěř ale také velkými pomocníky před půdní erozí větrem i vodou (větrolamy, zadržování vody během prudkých dešťů, ochlazování lokality v parných dnech).

Lokalita byla vybrána mysliveckým spolkem Háj Písek a odborně schválena odborem životního prostředí v Písku. Jako i v předchozích projektech navrhujeme výsadbu formou komunitního sázení, nejen, že každým vysazeným stromem či keřem každý dobrovolník pomáhá v boji proti klimatické změně, ale také je komunitní sázení skvělou příležitostí k rozvoji vztahu dospělých i dětí k přírodě nebo k získání nových dovedností a zkušeností se sázením stromů a krajinářstvím. 

Remíz Na Kožichově

 • Umístění: pozemek p.č. 716/1 v k.ú. Smrkovice (remíz bude napojen na již realizovanou “mysliveckou” alej - do budoucna bude sloužit i jako funkční lokální biocentrum + biokoridor),
 • Rozloha: 2000 m2.

Navrhovaná opatření

 • výsadba stromů: 35 ks, 
 • výsadba keřů: 300ks, 
 • výsadba bylino-travnatá společenstva: 500 m2,
 • ochrana mladých sazenic před okusem zvěře oplocením pozemku (cca 5 let),
 • 1x ročně mozaikové sečení louky mimo dobu hnízdění ptactva. 

Přínos pro společnost: 

 • rozvoj biodiverzity lokality;
 • bezpečná komunikace (přechod) pro zvířata; 
 • nová hníždiště a úkryty pro ptactvo, zvěř;
 • rozvoj hmyzích společenstev
 • podpora potravních možností pro hmyz, ptactvo a zvěř;
 • snížení degradace půd přilehlých polí;
 • zadržování vody v krajině;
 • větrolam;
 • ekologicko-stabilizační funkce;
 • podpora přirozeného rázu krajiny. 

Vzhledem k důležitosti a povaze navrhovaných opatření doporučujeme následnou péči prodloužit až na dobu 5 let. Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
výsadba 1 262 591 262 591
Následná péče - 3 roky 1 185 347 185 347
Celkem 447 938

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Odbor životního prostředí Záměr je v souladu s koncepcí zakládání krajinných prvků a předkladatelem byl průběžně s odborem konzultován (z hlediska umístění, velikosti, druhového složení). Remíz navazuje na již realizovanou výsadbu plodonosné aleje v interakčním prvku ÚSES, která proběhla komunitně ve spolupráci s místním mysliveckým spolkem v minulých letech. Zde doporučujeme opět zapojit do výsadeb více subjektů – spolky, školy, jednotlivce. Zároveň bude nutné domluvit s uživateli stávajících zemědělsky obhospodařovaných pozemků umožnění následné údržby remízu (zálivky, kosení). Po dopřesnění některých detailů projektu odbor ŽP hodnotí jako ekologicky přínosný projekt cíleného posilování biodiverzity v nejbližším okolí Písku a souhlasí bez dalších připomínek. Proveditelný