Květnaté pásy u Otavy
Gabriela Čápová Kocourková

43 5

37213 Kč

12 měsíců

Ekologie


38
Květnaté pásy u Otavy


Vědci i ochránci přírody stále častěji upozorňují na ztrátu biologické rozmanitosti. Jedním z velkých témat se v poslední době stává také úbytek hmyzu, např. samotářských včel nebo motýlů. Podle poznatků Institutu Maxe Plancka v Německu  v posledních letech hmyzu prudce ubývá. V současnosti je ho jen čtvrtina množství oproti roku 1989 a 39 % druhů v posledních dvou letech vyhynulo. K ochraně  hmyzu přitom můžeme svým dílem přispět úplně každý. Důležitá je také výchova k poznání propojenosti přírodních systémů  již od dětství.

Hmyz rychle mizí  kvůli urbanizaci a klimatickým změnám, ale nejdůležitějším faktorem je intenzivní zemědělství. Za vysoké výnosy vděčí zemědělci používání pesticidů a insekticidů, které sterilizují půdu a ničí v ní všechny larvy.  A tak se pro hmyz paradoxně může městská zeleň stát – řečeno s nadsázkou  -jakýmsi inkubátorem pro ohrožené druhy. Než se, jak pevně věříme, změní způsob obhospodařování naší krajiny, a budou zase dobré podmínky pro různorodost hmyzích společenství i ve volné krajině, můžeme něco udělat pro jeho ochranu i my, městští obyvatelé. 

Chtěli bychom v Písku vzbudit zájem o toto téma a  podpořit ty obyvatele, které to zajímá, hlavně mladé lidi a školní děti, ale nejen ty.

Kontaktovali jsme odborníky ze sdružení Calla České Budějivice, které již několikátým rokem iniciuje tzv „květnaté pásy“ v městské zeleni a pořádá pro zájemce veřejné vycházky o ochraně hmyzu ve městě. Inspirujeme se jejich aktivitami, navázali jsme spolupráci s p. Jiřím  Řehounkem, který již na naše pozvání  přednášel v knihovně a je ochoten  kromě přednášek s námi spolupracovat i na  občasných vycházkách, zaměřených na pozorování života hmyzu a jeho potřeb, co se týče skladby bylin.

 Doposud byl hmyz pro nás spíše obtížný, Oblíbit si brouky je něco, čemu se lidstvo ve své dlouhé historii musí učit poprvé .Ochranou hmyzu budeme chránit především sami sebe“. Hmyz opyluje stromy a rostliny, a jeho klesající počet tak ohrožuje produkci potravin, ale i zdroje potravy ptáků,

Květnaté pásy jsou záhony v městském trávníku jež se osívají speciálním osivem rostlin, jež podporují ohrožené druhy hmyzu, motýlů či brouků.

Je třeba dodržet regionální druhy rostlin, které v naší krajině ubývají.

http://restoration-ecology.eu/common_files/uploads/Guidelines_flower-rich%20structures%20FINAL.PDF 

Doufáme, že tato aktivita vzbudí zájem hlavně mladých lidí, bude to prostor, kde lze se setkávat a dále rozvíjet přirozenou zvídavost dětí a mladých lidí.

Součástí této podpory hmyzu jsou i tzv. hmyzí domky. Z obav před vandaly jsme zvolili formu gabionového bloku z kamene, svrchu osazeného rozchodníky.

Nezbytný též bude menší informační panel. Květnaté pásy nejsou v prvé řadě okrasné, jejich hlavní přínos je v podpoře hmyzu. Bude tedy potřeba nejlépe na hmyzí hotel umístit informační panel k vysvětlení.

Květnaté pásy u Otavy  20200719_160638.jpg.Květnaté pásy u Otavy  20200719_160839.jpg.Květnaté pásy u Otavy  20200719_160752_HDR.jpg.Květnaté pásy u Otavy  Návrh bez názvu.jpg.Květnaté pásy u Otavy  20200719_160752_HDR.jpg.Květnaté pásy u Otavy  Návrh bez názvu (1).jpg.Květnaté pásy u Otavy  IMG_20190710_105207.jpg.Květnaté pásy u Otavy  Návrh bez názvu (3).jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úprava prostoru rotavátorem, v hod 2 240 480
Dovoz kompostové zeminy 1 500 500
Gabionový koš 2 1 250 2 500
Materiál pro výrobu hmyzího domku 2 500 1 000
Osivo (délka pásu 200m, š. 1,5m) v kg 2 3 749 7 498
Doprava 1 3 500 3 500
Propagace (informační cedule, edukace apod.) 1 9 000 9 000
Procházky s entomologem (2x ročně, po dobu 3 let) 6 1 500 9 000
Průběžné sečení kosou (komunitně, 2x ročně) 2 0 0
Zálivka (bude-li zapotřebí, 3x v 1. roce) v m3 9 415 3 735
Celkem 37 213

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Odbor životního prostředí Projekt svým charakterem zapadá do koncepce využití ploch veřejné zeleně. Hodnotný je zde také přínos edukační. Projekt s drobnými úpravami při vlastní realizaci je proveditelný a odbor jej považuje za přínosný. Proveditelný
Městský architekt vhodné doplnění přírodního parteru cyklostezky, upozorňuji - že by se mělo jednat, pokud možno, o bezúdržbové řešení a nezabránění volného pohybu veřejnosti Proveditelný
Odbor správy majektu nutné domluvit s MSP, zvážit možnost údržby Proveditelný