Obnova původního terasovitého svahu na poli
Alica Chroňáková

Hradiště

490000 Kč

4 měsíců

Ekologie


Obnova původního terasovitého svahu na poli


Protierozní opatření v rámci projektu Krajinou Jana Cimbury

Jedná se o opatření navazující na realizovaný projekt v Participativním rozpočtu z roku 2020 (https://www.paropisek.cz/projekty/krajinou-jana-cimbury-k-hradistske-vyhlidce.html). Cílem projektu bylo doplnění krajinných prvků a edukaci o krajinotvorbě a roli krajinných prvků v přírodě a v hospodaření s půdou a krajinou. Navrhovaný projekt může být ukázkou pro další majitele půdy jak o vlastní majetek pečovat a zabraňovat nevhodným způsobům nakládání s půdou. Toto pole bylo tvořeno terasami před kolektivizací v 50. letech, nicméně po změně režimu byly původní terasy zničeny v rámci zcelování půdy do větších bloků a od té doby pole podléhá erozi, což můžeme aktuálním projektem do určité míry zvrátit. 

V projektu jsou navrženy krajinné prvky na parcele číslo 436/3, což je pravidelně erodované pole v majetku města Písku (foto lokality Obr. 1-2), které:

-    leží ve svahu,

-    je osazeno nevhodnou plodinou kukuřicí pro danou lokalitu a to opakovaně, v předchozích letech i 2 roky po sobě,

-    dochází k masivní erozi zeminy z pole a splavování zeminy na silnici Písek - Zátaví,

-    dochází k erozi cesty pod polem,

-    pole se stává neúrodnou pouští bez života, které ztratilo schopnost vsakování vody, před kolektivizací v 50. letech bylo toto pole zterasováno,

-    dle doporučení odborníků by lokalita měla být trvale zatravněna.

Cílem projektu je doplnit do svahů v poli a spodní části pole krajinné prvky v podobě mezí, které zamezí odtoku vody z lokality, zadrží vodu v krajině a stanou se ostrovy života v polí. Celý svah se stane rezervoárem různých druhů mikroorganismů, půdních bezobratlých, hmyzu a ptáků. Oživení půdního života navíc pomůže vázat CO2 ze vzduchu do půdy a tím zmírnit jeho nárůst v atmosféře.

Realizace proběhne za pomoci z investice Participativního rozpočtu MP, za podpory dobrovolníku z komunity občanů Hradiště. Odborně se na realizaci budou podílet ateliér krajinné architektury IN-SITE, ve spolupráci s krajinářskou architektkou Klárou Salzmann (ČVUT Praha).

 Dle veřejně dostupných podkladů z webového portálu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd (VÚMOP) je zřejmé jasné ohrožení lokality vodní erozí. Jedná se o mělké, středně skeletovité, málo produkční půdy. Na většině plochy s vysokým stupněm erozního ohrožení, bez ornice která už odplavala. V ploše jsou znatelné linie povrchového odtoku, které byly v deštivém období potvrzeny také terénním průzkumem, což dokládá fotodokumentace. Veškeré aspekty ohroženosti dokládají mapové podklady. Dle průzkumu VÚMOP se zároveň jedná o půdy vhodné k plošnému zatravnění.

 V rámci protierozní ochrany a zachování částečné produkční funkce navrhujeme aplikaci protierozních opatření formou liniových prvků – průlehů s mezí s výsadbou dřevin. Dojde tak ke zpomalení povrchového odtoku přerušením hlavních linií. Tyto opatření se umísťují vrstevnicově, kolmo na linie odtoku. Počet prvků je nutno ověřit v rámci projekčních prací formou provedení komplexní erozní analýzy, prvky je nutné dimenzovat na lokální podmínky.

 Mapové podklady – zdroj: mapy.vumop.cz

 Odtokové linie Obr. 3

 Třídy ochrany – velmi málo produkční půdy Obr. 4

 Hloubka půd – půdy mělké Obr. 5

 Skeletovitost – půdy středně skeletovité Obr. 6

 Půdy vhodné k zatravnění Obr. 7

 Ohroženost vodní erozí – tmavší barva reprezentuje vyšší stupeň ohrožení Obr. 8

 

Popis záměru

 Na základě podkladů bylo stanoveno schéma předpokládaného postupu a vize pro aplikaci protierozních opatření. Růžovou linií jsou vyznačeny liniové pásy průlehů s mezí pro výsadbu dřevin. Jsou vedeny podél vrstevnice, zádržná kapacita a přesné vedení nutno ověřit v projektové dokumentaci. Z analýz vyplývá, že velmi žádoucí je přesah opatření na okolní parcely. Předpokládá se zároveň také nutná změna osevních postupů.

 Naším cílem je vytvořit komplexní a polyfunkční krajinný prvek (komplex krajinných prvků) kombinací zadržení vody, zpomalení povrchového odtoku, vytvoření prostoru pro rozvoj strukturální a biologické diverzity a prostupnost krajinou pro drobnou faunu. Zároveň vzhledem k rozhledovému místu a přirozeným krajinným prvkům v lokalitě nabízí řešení také estetickou hodnotu pro návštěvníky.

 Mapa vize návrhu opatření ke zmírnění vodní eroze v lokalitě Obr. 9

- linie vyznačují možné vedení linií protierozních opatření (specifikace na základě projekční činnosti a podrobných analýz).

Předpokládána je realizace 3 protierozních liniových prvků cca 5 m šířky, celková délka prvků a jejich přesné umístění bude předmětem projekčních prací. Předpokladem je cca 200 – 250 m linií (viz přiložená skica). Bude se jednat s největší pravděpodobností o meze s výsadbou keřového patra i vzrůstnějších dřevin, pás bude osetý travní směsí pro krajinářské účely. Veškeré druhy budou odpovídat místním podmínkám a přirozené vegetaci lokality.

 Referenční projekty

Projekt je v souladu s příručkou vydanou ve spolupráci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd v.v.i. a ministerstva zemědělství „PŘÍÍRUČKA OCHRANY PROTI EROZI ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY“ od Ing. Ivana Novotného a kol. Referenční realizace protierozních opatření jsou převzaty z výše jmenované brožury Obr. 10. Jedná se o protierozní mez v Horním újezdě a Heroltic u Tišova (nemá zádržnou funkci, uvádíme pro představu vegetační linie v ploše orné půdy - zároveň dělení nadměrně velkých bloků). Dalšími příklady jsou průleh u obce Milínov a záchytný příkop u Rašovic u Uhlířských Janovic. Jedná se o záchytné terénní sníženiny, oproti navrhovanému řešení nejsou však osázeny dřevinnou vegetací.

Obnova původního terasovitého svahu na poli Snímek obrazovky 2023-06-11 v 21.28.57.png.Obnova původního terasovitého svahu na poli Snímek obrazovky 2023-06-11 v 21.36.20.png.Obnova původního terasovitého svahu na poli Snímek obrazovky 2023-06-11 v 21.36.49.png.Obnova původního terasovitého svahu na poli Snímek obrazovky 2023-06-11 v 21.37.21.png.Obnova původního terasovitého svahu na poli Snímek obrazovky 2023-06-11 v 21.38.09.png.Obnova původního terasovitého svahu na poli Snímek obrazovky 2023-06-11 v 21.38.54.png.Obnova původního terasovitého svahu na poli IMG_4290.png.Obnova původního terasovitého svahu na poli Snímek obrazovky 2023-06-11 v 21.40.01.png.Obnova původního terasovitého svahu na poli IMG_4281.png.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projekční činnost (ověření a návrh přesného vedení prvků, jejich dimenzování, kapacita, šíře, délka, upřesnění případné nutnosti osevních postupů na okolní půdě, návrh vegetace) 1 70 000 70 000
Vytyčení návrhu v terénu; Příprava pozemku (smykování, vláčení, hrabání = odstranění kamenů a zbytků rostlin, prokypření půdy); Zemní práce – přesun hmot – terénní modelace (výkop liniového průlehu, případně jámy na stromy, bez odvozu zeminy) 1 30 000 30 000
Práce: dobrovolnické a kumunitní akce, odborný dozor a vedení, organizace akcí, činnosti prováděné odbornou firmou (Výsadba a osev, mulčování, kotvení větších dřevin, instalace oplocenky, zálivka, povýsadbová péče, řez dřevin) 1 80 000 80 000
Materiál (rostliný materiál, materiál oplocenek, kotvení apod.) 1 250 000 250 000
Zemní práce – přesun hmot – terénní modelace (výkop liniového průlehu, případně jámy na stromy, bez odvozu zeminy); Přípava stanoviště pro výsadbu a osev (dle stavu) 1 60 000 60 000
Celkem 490 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Správa majetku V dané lokalitě bylo dojednáno s nájemcem jiné řešení erozního stavu. Nyní budou plochy zatravněny a po roce bude vyhodnoceno, zda bylo řešení účinné. V současné době nebude terasovitý svah budován. Neproveditelný
Odbor životního prostředí Odbor správy majetku vyvolal v dané věci jednání s nájemcem předmětného pozemku, se kterým se dohodl na plošném zatravnění, jež je základním opatřením pro zamezení vzniku půdní eroze. V případě, že by se plošné zatravnění na dané lokalitě neosvědčilo, dojde ze strany města k vypovězení nájmu a k realizaci jednotlivých krajinných prvků pro větší fragmentaci krajiny a na podporu biodiverzity. Z uvedeného důvodu je tedy projekt v navržené podobě aktuálně neproveditelný, předkladatelka však souhlasí se zatravněním pozemku, které by mělo zamezit nežádoucímu splachu ornice až na komunikaci vedoucí na Zátaví. Zároveň byla lokalita zanesena do systému monitoringu půdní eroze a bude dále sledována. Neproveditelný
Pracovní skupina Předkladatelka projektu byla obeznámena s rozhodnutím nájemce pozemku o jeho zatravnění. V původně navržené podobě byl tak projekt pracovní skupinou označen za aktuálně neproveditelný. Neproveditelný