Odpočinkové molo na Otavě
Barbora Lidová

Budějovické předměstí

440000 Kč

12 měsíců

Veřejný prostor


Odpočinkové molo na Otavě


V minulosti byla zlatonosná řeka Otava pro město Písek důležítá v mnoha ohledech, dnes Otava naše město především zatraktivňuje  a do malebného historického centra vnáší prvek života a pohybu. Nejen díky lávce Dagmar Šimkové je vycházková trasa kolem řeky oblíbenou promenádou obyvatel města ale i turistů. Kolem řeky denně můžeme vidět celou paletu korzujících – rodiče s kočárky, běžce, pejskaře, skupinky přátel, seniorů, sportovců… Především pak v teplých měsících můžeme vidět v této lokalitě na lavičkách i schodech posedávat lidi se zakoupeným jídlem, kávou apod. Posezení s krásným výhledem mimo rušnou stezku, by věřím ocenilo mnoho procházejících. A díky lavičkám a stolku by jistě molo ocenili i příznivci pikniků. Lavice a stolek jsou navrhovány jako klasické zahradní (povětrnostním podmínkám odolné), které může návštěvník mola pootočit podle svitu slunce, avšak pro jejich zachování na delší čas, raději navrhuji zajištění např. řetězem.  Molo je zamýšleno dostatečně velké (cca 20 m2 ) pro bezpečný pohyb a odpočinek i větší skupinky přátel. Zároveň toto klidné místo využije i jedinec k rozjímání. Molo by mohlo být opatřeno také schůdky do vody, mohli by jej tak využít i plavci a otužilci a také by schůdky byly nápomocny i v případě nechtěného pádu do vody.

Umístění: Na základě informace v katastru nemovitostí navrhuji umístění mola v této lokalitě – na pravém břehu řeky Otavy, mezi Šrámkovým mostem a odbočkou pro cyklo a pěší k nákupní zóně. Jednak proto, že pozemek je ve vlastnictví Města Písku a také proto, že se zde nacházejí staré betonové schody od cesty až k vodě. Tyto schody by zasloužily vyčistit a možná někde vyspravit, ale mají své kouzlo a navrhovala bych jejich využití. Z těchto míst je pak krásný pohled na kaskádu budov historického centra města.

Bezpečnost : Navrhované odpočinkové molo by mělo být alespoň částečně rozebíratelné, kvůli možné potřebě vyjmutí z vody (např. povodně). Vstup na molo by byl samozřejmě na vlastní nebezpečí, ostatně jako je tomu nyní, pokud lidé sejdou k vodní hladině na stávajících schodech, při okraji řeky a nebo třeba na městském ostrově. Pokud by to bylo uznáno za potřebné, bylo by jistě možné místo opatřit tabulí s návštěvním řádem, pokyny pro bezpečné chování a také by bylo zde mohl být umístěn záchranný kruh či vesta, jako je tomu například u Podskalského jezu.  

Odpočinkové molo na Otavě molo blecha.png.Odpočinkové molo na Otavě pontony.cz.png.Odpočinkové molo na Otavě pontony.cz.2.png.Odpočinkové molo na Otavě stolky.png.Odpočinkové molo na Otavě PŘÍKLADY LAVIČEK.png.Odpočinkové molo na Otavě schody, podled z druhého břehu.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Molo (přibližně 8x2,5m, nebo jiný vyhovující rozměr, cca 20m2) 1 140 000 140 000
Nástupní můstek se zábradlím 1 60 000 60 000
Úprava stávajících betonových schodů 1 18 000 18 000
Parkové lavice s opěradly 2 7 300 14 600
Stolek 1 8 400 8 400
Ke zvážení, rezerva (Např: nové schody do svahu, schůdky z mola do vody, odpadkový koš, záchranný kruh,... ) 1 99 000 99 000
Údržba na rok 5 20 000 100 000
Celkem 440 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Správa majetku a městský architekt řeka není v majetku města – rozpor s pravidly PARO Neproveditelný
Odbor životního prostředí Dle zákona o ochraně přírody a krajiny je řeka významný krajinný prvek. Navíc je molo umístěno v ploše prvku ÚSES (nadregionální biokoridor). Z hlediska vodoprávního úřadu záměr podléhá vydání souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Jako problematickou vidíme nutnost manipulace s molem v době zvýšených průtoků ve vodním toku Otava, a to z důvodu možného ohrožení níže položených staveb jezů a mostů (zejména se jedná o Kamenný most a jez pod Novým mostem v Písku). Hlavním důvodem negativního stanoviska však je, že záměr nesplňuje podmínky PARO – není na pozemku města. Neproveditelný