Pergola k zázemí u sportovního hřiště ve Smrkovicích
ALEŠ CHALUPA

Smrkovice

53 21

395000 Kč

2 měsíců

Kultura a volný čas


32
Pergola k zázemí u sportovního hřiště ve Smrkovicích


Úvod

Před dvěma lety bylo ve Smrkovicích vybudováno nové hřiště. Toto místo se stalo hlavním centrem veškerého společenského dění v této lokalitě.  Koná se zde ročně mnoho akcí – sportovních (tenisové, nohejbalové a volejbalové turnaje) a zároveň i kulturních, např. Anenská slavnost, hasičské oslavy, koncerty atd. V příštím roce je v plánu zahájení činnosti pravidelného dětského sportovního kroužku. Při všech těchto akcích již nyní bojujeme s nedostatkem kryté plochy pro zázemí účastníků. Tento nedostatek řešíme stavbou přenosných stanů, přičemž toto řešení není vždy dostatečné. Vzhledem k výše uvedenému jsme přesvědčeni, že by bylo vhodné stávající zázemí rozšířit o krytou a zpevněnou plochu. Máme v plánu vybudování rozšíření stávající střechy, zpevnění terénu zámkovou dlažbou a instalace venkovního osvětlení na stávající zázemí.

 

Veřejný přínos:

Rozšíření možností využití sportovního areálu, zlepšení zázemí pro širokou veřejnost využívající tento prostor. V konečném důsledku dojde k zhodnocení městského majetku. Vybudováním venkovního osvětlení u stávajícího zázemí dojde ke zvýšení bezpečnosti při večerních akcích.

 Obsah realizace:

Přístavba střechy a zámkové dlažby (pergoly) k zázemí sportovního hřiště ve Smrkovicích a instalace venkovního osvětlení ke stávajícímu zázemí.

 Bude se jednat o rozšíření střechy a zpevnění plochy u stávající zázemí stojící na pozemku parc. č. st. 535, přičemž rozšíření se dotkne pozemku parc. č. 106/16 v k.ú. Smrkovice.

 Pro koho je projekt určen:

 

Navrhované řešení je určeno pro široké využití všech občanů nejen Smrkovic, pro pořádání jak sportovních tak kulturních a společenských akcí.

Přístřešek u sportovního hřiště ve Smrkovicích foto stávající stav III.jpeg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
vybudování pergoly o rozměrech cca 13 x 6 m 1 210 000 210 000
zpevnění plochy zámkovou dlažbou o rozměrech cca 13 x 7 m 1 160 000 160 000
instalace venkovního osvětlení 1 25 000 25 000
Celkem 395 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Správa majetku Nutnost vyřešení otázky údržby a provozu – jinak bez připomínek. Proveditelný
Městský architekt Doporučuji - zvýšení standardu užívání nového semického sportovního areálu. Proveditelný
Odbor životního prostředí Pozemek p.č. 106/16 v k.ú. Smrkovice, kterého se záměr dotýká, není zařazen do zemědělského půdního fondu a nemá tedy ochranu ZPF (druh pozemku: ostatní plocha). Záměr není v kolizi ani s dalšími zákony na úseku ŽP s tím, že podmínky PARO splňuje. Se záměrem odbor souhlasí bez dalších připomínek. Proveditelný