Relaxační sad Jih
Tomáš Hrdý

Budějovické předměstí

1000000 Kč

12 měsíců

Veřejný prostor


Relaxační sad Jih


Proč relaxační sad?
     Jak už lokalita sama vybízí, na tomto místě by bylo místo plné zeleně zvoucí k odpočinku přímo ideální. Využít ho mohou obyvatelé sídliště JIH, kteří v okolí žádný větší zelený prostor pro posezení nemají či lidé jdoucí po cestě z nákupní zóny. V sadu budou k nalezení hlavně místní dřeviny a typické české květiny. Snažili jsme se o co nejpřirozenější druhovou rozmanitost (konečné druhové složení bude konzultováno s OŽP). Umístěny jsou zde i keře, jako podsadba stromů, na jejichž plodech si budou moci smlsnout nejen návštěvníci, ale i ptactvo. Zpříjemňovat návštěvníkům výhled budou také záhonky trvalek a květnatá louka.
    Jako centrální bod projektu je zvolena travnatá plocha, která bude vybízet k příjemnému posezení. Zároveň je místo navrženo tak, aby šlo využít pro setkávání lidí při různých akcích: Jste vášnivý zahrádkář a rádi byste s někým vyměnili květiny? Chtěli byste si přijít zacvičit? Udělat rodinný  piknik? Upustit fatazii při předčítání knih? Dozvědět se zajímavosti při přednášce pod širým nebem? Nebo podráždit chuťové pohárky při ochutnávce místních kuchařek? Tak právě pro Vás je náš relaxační sad jako dělaný!

    Byli bychom moc rádi pokud by byl sad využíván také jako vzdělávací. V plánu je vybudovat označení všech rostlin v sadu s dalšími informacemi jako například jejich využití a přínos. Tak, aby se s nimi každý mohl seznámit všemi smysly a naučit se něco nového o rostlinách typických pro naše místní podnebí. Určitě nesmí chybět také hmyzí domky a krmítka.
    Pokud má být zbytek prostoru v budoucnu zastavěn bytovou zástavbou, je sad plný zeleně ideální pro udržení zelených ploch ve městě a zároveň zpříjemní obyvatelům život v této lokalitě.

Proč zde?
V současném Územním plánu je tento prostor veden jako veřejná zeleň a proto toho chceme využít na maximum a vybudovat zde něco pro veřejnost. Nyní je prostor používán jako orná půda, počítá se tedy se změnou na ovocný sad či zahradu.
Přínos veřejnosti je hned v několika rovinách:

a) sociální - setkávání v rámci klidových aktivit


b) ochranný a ekologický - oddělení komerčních prostor a prostor pro bydlení, ochrana sídliště před hlukem z obchvatu aj., využití toho, že místo je v Územním plánu vedeno jako prostor pro budoucí veřejnou zeleň


c) edukační - vytvořit prostor ke komunitnímu setkávání, kde se budou moci lidé sdružovat za účelem podílení se na dosazování parku květinami a péči o ně, podílet se společně na tvorbě prvků tzv. street artu, výstav pod širým nebem, nekomerčních ochutnávkových akcích místních kuchařek formou pikniků apod., kde by se anonymní prostory měnily na něco, co by lidé považovali za "svůj" prostor a učili se jej společně sdílet nebo o něj pečovat.

.....

U vstupu Vás kromě info tabule s kalendářem akcí uvítají 2 habry (stejný kultivar jako podél stezky).
Mlatová cestička vedoucí mezi krásně rozkvetlou květinovou loukou Vás naláká k prozkoumání, co se skrývá dále.. Provede Vás alejí jírovece pleťového (český druh kaštanu, který netrpí klíněnkou), při zemi zase cestičku lemují levandule, echinacey, kakosty, aby si mohli čichnout nejen děti, ale hlavně čmeláci.
Přepadl Vás hlad? Žádný strach, pro věčné hladovce bude i spousta dobrot: rybízy, josty, angrešty a všemi oblíbené borůvky.

Nakonec Vás cestička dovede do otevřeného paloučku, plného zelené trávy k posezení! A kdo nerad travičku, tak pro toho budeme mít i lavičku :)

Před letním parnem naštěstí zachrání stín našich tradičních stromů : lípa srdčitá (Tilia cordata), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), dub letní (Querus robur), habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudoplatanus),..
* (veškeré druhové složení bude konzultováno s OŽP)

Že nestačí? Nebojte bude víc – a budete moci i sázet s námi! Pro nadšence z řad zahrádkářů bude i záhon pro výsadbu, kam mohou odložit kytičky, pro které u sebe již nemají místo a tím rozšířit radost z jejich krásy i pro další, kteří vlastní zahrádku nemají.

Chcete klid a odpočinek? Nebo probrat novinky v zahradnictví? Dozvědět se o výhodných rostlinných kombinacích? Nebo prostě jen konečně uspat dítě v kočárku?
Vítáme Vás všechny!

Relaxační sad Jih 2) Místo pro procházky.jpeg.Relaxační sad Jih 3) Prostor pro meditaci, jógu, ranní cvičení...jpeg.Relaxační sad Jih 4) Piknik s rodinou.jpeg.Relaxační sad Jih 5) Květnatá louka.jpeg.Relaxační sad Jih 5)Skica sad.png.Relaxační sad Jih 6) Současnost.jpeg.Relaxační sad Jih 7) Katastr a orto.png.Relaxační sad Jih 8) mapy.cz.png.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Srovnání plochy 1 90 000 90 000
Výsadba trávníku: (osetí, zapravení, zaválcování) 1 60 000 60 000
(Mlatová) cesta cca 3m x 80m: (terénní úpravy, skrývka, odkopávky, rovnání, hutnění,..) 1 200 000 200 000
Výsadba stromu: (cena stromu (14/16), výsadba, kůlování, ochrany, hydrogel, zásobní hnojivo, atd.) 20 10 000 200 000
Výsadba bylin a trvalek: (cena rostliny, založení záhonu, výsadba) 150 150 22 500
Výsadba jedlých keřů: (cena keře, výsadba) 16 206 3 296
Výsadba kvetoucích keřů: (cena keře, výsadba) 30 140 4 200
Výsadba květnaté louky cca 20m2: (osivo, zapravení, zaválcování) 1 10 000 10 000
Lavička 6 8 300 49 800
Odpadkový koš 2 6 500 13 000
Údržba: zálivka - m3 x 3 roky 72 1 000 72 000
Údržba: (sečení trávníku, odvoz, uložení) x 3 roky 36 2 000 72 000
Údržba: stromy, keře x 3 roky 72 1 000 72 000
Info tabule: (Vstupní tabule, popisky k rostlinám,..) 1 40 000 40 000
Úpravy terénu před sázením, další služby 1 45 000 45 000
Další předměty, hmyzí domky, info tabulky, krmítka, pítka - dobrovolnická spolupráce 1 0 0
Údržba: cesta x 3roky 9 5 000 45 000
Komunitní výsadba trvalek (druhové složení je připraveno, avšak bude konzultováno s OŽP) 1 0 0
Celkem 998 796

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Správa majetku Doporučuji záměr nerealizovat do doby schválení změny územního plánu řešící tuto lokalitu. Neproveditelný
Městský architekt Vzhledem k tomu, že je navržená lokalita součástí území, které řeší územní studie JIH, je vhodné posoudit zda tento koncept nenaruší urbánní strukturu. Podle zmíněné studie, na základě které se v současné době pořizuje změna ÚP Písek, je dotčená plocha záměrem funkčně zařazena jako smíšená městská. Tato funkční plocha umožňuje realizaci veřejných prostranství, ve kterých je možné zřizovat i parkové plochy. Neproveditelný
Odbor životního prostředí Je nezbytné ověřit soulad s platným územním plánem, případně se současně probíhající změnou ÚP. Předkladatel záměr průběžně s odborem ŽP konzultuje a pracuje na odstranění připomínek. Problematickým prvkem se jeví z hlediska údržby mlatová cesta, která v této méně navštěvované lokalitě bude značně zarůstat (doporučujeme její vynechání). Dále se zde jeví jako neefektivní umisťovat lavičky a odpadkové koše, které v lokalitě s charakterem přechodu města do krajiny zapříčiní vyšší míru nepořádku. Za koordinátora městské zeleně budeme v další fázi připomínkovat jednotlivá druhová složení, k jejichž doplnění byl předkladatel vyzván. Plocha sadu a navržené počty stromů a aktivních ploch nekorespondují s velikostí pozemku. Je nezbytné se zamyslet nad celkovou koncepcí záměru, zda předkladatel navrhuje park, sad, nebo komunitní zahradu. Proveditelný