Zlepšení kvality dětských hřišť ve městě Písek
Lucie Mašková

Vnitřní město

1000000 Kč

12 měsíců

Veřejný prostor


Zlepšení kvality dětských hřišť ve městě Písek


Popis projektu

Stručný popis současné stavu

Velká část dětských hřišť v Písku je ve špatném stavu. Nespokojenost s jejich stavem zaznívá nejen z řad rodičů, ale také návštěvníků města. Je potřeba jejich kompletní obnova nebo alespoň částečné dokoupení nových herních prvků či nahrazení dosluhujících. Děti potřebují pohyb na čerstvém vzduchu, doplněný o vhodné herních prvky pro správný fyzický vývoj. Současně potřebují místo, kde se mohou potkávat se svými kamarády. S ohledem na dobu, ve které žijeme, je téma revitalizace či výstavby dětských hřišť více než naléhavé. Jelikož jsou vnitřní prostory rizikové, je vhodnější pro cvičení či hry využívat prostory venkovní.

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení současného stavu dětských hřišť ve městě Písek. K tomu je zapotřebí zpracování Koncepce rozvoje dětských hřišť v Písku (dále jen „Koncepce“), navazující nákup nových herních prvků doplňující nebo nahrazující stávající herní prvky. Důležitou částí projektu bude také sestavení pracovní skupiny (dále jen „PS“) a to již před samotnou tvorbou koncepce, která bude zodpovědná za hladké zpracování Koncepce, realizaci projektu a následnou udržitelnost. V rámci projektu budou řešeny menší úpravy hřišť, doplnění herních prvků, nahrazení chátrajících herních prvků, nikoliv komplexní vybudování nového hřiště.

Aktivity projektu:

1. Vytvoření pracovní skupiny – sestavení PS, která bude zodpovídat i v době udržitelnosti za stav dětských hřišť a která by měla být zařazena do struktury řízení města.

Navrhované činnosti PS:

- PS se na prvním setkání domluví na četnosti setkávání – min. 1x za měsíc

- bude řízena zástupcem Odboru správy majetku a investic

- bude složena z cca 5-6 členů/odborníků na danou problematiku – zpracovatel Koncepce, zástupce Odboru správy majetku a investic (finanční stránka, umístění), zástupce z Městských služeb Písek (technická údržba), zástupce z řad odborníků na tvorbu dětských hřišť (kreativita, vhodnost a umístění prvků do prostoru), zástupce z řad dětských fyzioterapeutů (doporučení a vhodnost nově kupovaných herních prvků z hlediska vývoje dětí), zpracovatel projektu.

- podklady budou zasílány elektronicky před každým setkáním PS

- bude zodpovědná za specifikaci zadání pro zpracovatele Koncepce, bude mu nápomocná a poskytne mu veškeré potřebné a dostupné podklady pro její kvalitní zpracování

- bude zachována i po skončení realizace projektu, bude se scházet dle potřeby, minimálně však 2x ročně

- bude vyhodnocovat vždy současný stav hřišť v daném roce, navrhovat úpravu a obnovu na následující rok, zajišťovat finanční stránku.

2. Zpracování Koncepce rozvoje dětských hřišť – koncepce bude obsahovat analýzu stavu dětských hřišť, vyhodnocení a nastavení konkrétních opatření. Bude zpracována externím dodavatelem. Město Písek a Městské služby Písek s.r.o. poskytnou dodavateli součinnost, dokumenty a podklady, které mají k dispozici k jednotlivým hřištím.

Koncepce bude obsahovat minimálně tyto body:

- dotazníkové šetření (názory obyvatel na stav a využití dětských hřišť v Písku)

- trendy současnosti v budování dětských hřišť

- analýza současného stavu dětských hřišť – nabídka dětských hřišť ve městě – počet a jejich rozmístění, fotodokumentace, popis herních prvků a počet, posouzení potenciálu stávajících dětských hřišť

- optimalizace sítě dětských hřišť – zachování/zrušení, zdůvodnění, vyhodnocení

- vyhodnocení a nastavení konkrétních opatření, navržení dalšího postupu pro správu a údržbu dětských hřišť, vytipování dětských hřišť, kde je v současnosti největší potřeba obnovy - navržení konkrétních herních prvků k nákupu

- nastavení financování údržby a obnovy herních prvků

3. Nákup nových herních prvků, oprava stávajících, menší úpravy hřišť – nákup bude probíhat na základě výsledků Koncepce a z doporučení PS. Herní prvky budou odpovídat trendům současnosti. Prvky budou atraktivní a odpovídat potřebám dětí a vhodným způsobem budou doplňovat stávající nabídku konkrétního dětského hřiště.

Udržitelnost projektu

Výstupem projektu bude též nacenění a zajištění pravidelného rozpočtu na údržbu a revitalizaci herních prvků na hřištích.

Umístění projektu

Projekt bude realizován na celém území města Písek, dle umístění dětských hřišť, která jsou v majetku města Písek.

Fotodokumentace stávajícího stavu některých dětských hřišť 

Palackého sady – centrum města, staré zničené nefunkční prvky, odstraněné prvky

Dětské hřiště Strakonická – chybějící herní prvky, zlomená plaňka, neudržovaného hřiště na míčové hry – starý basketbalový koš, hřiště plné trávy

Dětské hřiště Husovo nám. – zničené herní prvky

Dětské hřiště před ZŠ T.G.M. - utržená houpačka

Fotodokumentace atraktivních herních prvků - inspirace z ČR

Zlepšení kvality dětských hřišť ve městě Písek Hriste ZS Husova.jpeg.Zlepšení kvality dětských hřišť ve městě Písek Hriste Palackeho sady.jpg.Zlepšení kvality dětských hřišť ve městě Písek Hriste ZS Masarykova.jpg.Zlepšení kvality dětských hřišť ve městě Písek balancni_stezka11.jpg.Zlepšení kvality dětských hřišť ve městě Písek de309ade06bf482dac58064f75d8067b.jpg.Zlepšení kvality dětských hřišť ve městě Písek drak.jpg.Zlepšení kvality dětských hřišť ve městě Písek piskovehriste.jpg.Zlepšení kvality dětských hřišť ve městě Písek detske-hriste-gorilla-chateau-01.jpg.Zlepšení kvality dětských hřišť ve městě Písek 54abae7b-71dc-49b9-a557-4ea923812e7e.jpg.


Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zpracování Koncepce rozvoje dětských hřišť 1 50 000 50 000
Finanční odměny externím pracovníkům 1 30 000 30 000
Nákup herních prvků 1 920 000 920 000
Celkem 1 000 000

Posouzení proveditelnosti

Předmět Odůvodnění Závěr Příloha
Správa majetku a městský architekt Řešeno stávajícím plánem údržby dětských hřišť (Městské služby Písek), doporučuji předat MS připomínky/upozornění na konkrétní nedostatky/vady Proveditelný